Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2010

Αύριο η δίκη για τις μετρήσεις της ΔΕΥΑΜΒ

Αναβλήθηκε για αύριο, λόγω παρέλευσης του ωραρίου, στο Τριμελές Εφετείο Λάρισας η εκδίκαση της υπόθεσης για την ποιότητα του νερού της ΔΕΥΑΜΒ. Μία υπόθεση που είχε απασχολήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα την τοπική επικαιρότητα και μάλιστα τις παραμονές των δημοτικών εκλογών του 2006. Οι κατηγορούμενοι κατηγορούνται, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ως υπαίτιοι για το γεγονός ότι στο Βόλο και κατά το χρονικό διάστημα από το μήνα Οκτώβριο του 2004 μέχρι τις 3.9.2006 παρέβησαν τις διατάξεις του νόμου για την προστασία του πόσιμου νερού.
Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι οι: Κυριάκος Μήτρου, Ανδρέας Αθανασόπουλος, Γεώργιος Κομνηνάκης, Δημήτριος Κουτσιφέλης και Αναστασία Κολιού, ο πρώτος ως πρόεδρος του Δ.Σ., της δημοτικής επιχείρησης του Δήμου Βόλου για την λειτουργία του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΫΑΜΒ, ο δεύτερος ως γενικός Δ/ντής της ΔΕΫΑΜΒ, ο τρίτος ως Δ/ντής Προγραμματισμού και Ανάπτυξης της ΔΕΫΑΜΒ, ο τέταρτος ως Δ/ντής τεχνικών υπηρεσιών της ΔΕΫΑΜΒ και η πέμπτη ως Προϊσταμένη του Τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας αλλά και ως Γενική Δ/ντρια της ΔΕΥΑΜΒ.
Οι παραπάνω, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, κατηγορούνται ότι: 1) δεν συμμορφώθηκαν με τους όρους της σχετικής Υ2/2600/2001 (ως τροποποιήθηκε) υπουργικής απόφασης που καθορίζουν την τήρηση των παραμετρικών τιμών του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που παρέχονταν από το δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΫΑΜΒ και
α) δεν προέβησαν ποτέ σε μέτρηση των παραμέτρων χλωροφόρμιο (ανεκτό όριο 200 mg/l), βρωμοφόρμιο (ανεκτικό όριο 100 mg/l), βρωμοδιχλωρομεθάνιο (ανεκτό όριο 60 mg/l) και των λοιπών συνολικά «πενήντα» που επιτάσσει το παράρτημα Ι της σχετικής υπουργικής απόφασης, παρά κατά το ως άνω χρονικό διάστημα προέβησαν σε εργαστηριακή ανάλυση μόνο δύο παραμέτρων - τα χλωριούχα και το ελεύθερο χλώριο καθώς και της σκληρότητας χου νερού, β) το μήνα Οκτώβριο του 2004 επέτρεψαν να σημειωθεί υπέρβαση στα χλωριούχα ιόντα οε όλους τους σταθμούς (από 300 - 350 mg/l), ενώ στη θέση Χρυσή Ακτή Παναγιάς σημειώθηκε τιμή της άνω παραμέτρου 745 mg/l, με όριο τα 250 mg/l, υπέρβαση που σαφώς εγκυμονεί κίνδυνο στην ανθρώπινη υγεία, γ)το μήνα Δεκέμβρη του 2004 επέτρεψαν να πραγματοποιηθεί υπέρβαση στα χλωριούχα ιόντα στη θέση «Χρυσή Ακτή Παναγιάς», αφού σημειώθηκε τιμή της άνω παραμέτρου 827 mg/l, με όριο 250 mg/l, υπέρβαση που σαφώς εγκυμονεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, δ) το μήνα Φεβρουάριο του 2005 πραγματοποιήθηκαν υπερβάσεις στο σταθμό Γλαφυρών στις μικροβιολογικές παραμέτρους (ολικά κολοβακτηρίδια και εντερόκοκκοι), το μήνα Απρίλιο του 2005πραγματοποιήθηκαν υπερβάσεις στους σταθμούς Γλαφυρών και Φυτόκου στα ολικά κολοβακτηρίδια ενώ στο σταθμό Χρυσή Ακτή Παναγιάς στα χλωριούχα ιόντα. Το μήνα Ιούλιο του 2005 πραγματοποιήθηκαν υπερβάσεις στους σταθμούς Σέσκλου, Αγ. Κων/νου, οδός Αναπαύσεως, Ορμινίου, Μελισσατίκων και Γλαφυρών στα ολικά κολοβακτηριοειδή,
Το μήνα Σεπτέμβριο του 2005 πραγματοποιήθηκαν υπερβάσεις των χλωριούχων ιόντων στους ως άνω σταθμούς.
2)Δεν έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα για τη συντήρηση του δικτύου ύδρευσης και την επεξεργασία του πόσιμου νερού, ώστε να μην προκληθεί υγειονομικός κίνδυνος παρόλο που είχαν ενημερωθεί για τις σχετικές υπερβάσεις. Συγκεκριμένα, παρόλο που η πέμπτη, κατηγορουμένη εγγράφως ενημέρωσε τους 2°, 3°, 4° των κατηγορουμένων στις 15-7-2005 σχετικά με το πρόβλημα υπεχλωρίωσης του νερού_ στους σταθμούς της Ν. Ιωνίας, στις 13-2-2006 σχετικά με την υπέρβαση στα νιτρικά ιόντα στο σταθμό Γλαφυρές, όπου μετρήθηκε τιμή 157,5 mg/l (ουσία κατ εξοχήν καρκινογόνα), υπέρβαση που δεν σημειώθηκε και στα σχετικά βιβλία του εργαστηρίου, δεν προέβησαν σε καμία διορθωτική ενέργεια ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση υγειονομικού κινδύνου.
3) δεν συμμορφώθηκαν με τις κατευθυντήριες οδηγίες της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ/νσης Υγείας της ΝΑΜ για την προστασία της ανθρώπινης υγείας ( περιορισμό χρήσης, διακοπή παροχής κλπ) με ταυτόχρονη ενημέρωση των καταναλωτών και την άμεση παροχή οδηγιών προς αποφυγή κατανάλωσης ουσιών βλαβερών για την υγεία τους, παρά αντιθέτως τους παράπεισαν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στο νερό. Συγκεκριμένα ενώ με έγγραφα της άνω υπηρεσίας (Δ/νσης Υγείας) α) στις 1-7-2005 επισημαίνεται ότι στο δίκτυο ύδρευσης ορισμένα δείγματα είναι ακατάλληλα (από τα 4 εξετασθέντα βρέθηκαν ακατάλληλα τα 2), β)στις 27-9-2005 επισημαίνεται ότι στο. δίκτυα ύδρευσης διαπιστώθηκε μεγάλη υπέρβαση στα χλωριούχα ιόντα (από τα 6 εξετασθέντα δείγματα βρέθηκαν ακατάλληλα και τα 6), ενώ σε άλλα δύο εξετασθέντα δείγματα για χλωριούχα ιόντα και σίδηρο διαπιστώθηκε ότι επίσης δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές, γ)στις 24-11-2005 επισημαίνεται και προτείνεται η πλήρης- τεκμηριωμένη και άμεση αποστολή στοιχείων στην άνω υπηρεσία προκειμένου να εξετασθεί η δυνατότητα χορήγησης άδειας για τις παρεκκλίσεις που σημειώθηκαν, δ) στις 20-1-2006 επανεπισημαίνεται η ως άνω δυνατότητα, καθώς και η ανάγκη λήψης μέτρων για την αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης βλάβης στην υγεία των καταναλωτών και ε) στις 3-7-2006 επισημαίνεται ότι παρόλο που έχει προταθεί από την υπηρεσία αυτή η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος της υπεχλωρίωσης του νερού που εξακολουθεί να διαπιστώνεται κατά τις μετρήσεις της υπηρεσίας και ως εκ τούτου η ακαταλληλότητα του για ανθρώπινη κατανάλωση, αυτοί όχι μόνο δεν συμμορφώθηκαν με τις άνω οδηγίες και όχι μόνον δεν προχώρησαν στη λήψη μέτρων, καθ’ όλο αυτό το διάστημα των επισημάνσεων παρά αντιθέτως και δη από τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΜΒ (1ο κατηγορούμενο) δηλώθηκε επισήμως στις 3-9-06 σε δημοσιεύματα σε τοπικές εφημερίδες ότι «σήμερα ο Βόλος πίνει πηγαίο και καθαρό νερό και ότι τα επίπεδα χλωριούχων ιόντων είναι εξαιρετικά χαμηλότερα και κάτω από τα επιτρεπόμενα όρια» δήλωση που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα..
Οι ως άνω πράξεις, όπως επισημαίνεται στο κατηγορητήριο, προβλέπονται και τιμωρούνται από τις διατάξεις των άρθρων: 1, 12,14,15, 26 παρ.1, 27 , 51,53, 57, 79,98 του ΠΚ και άρθρ.4,12§2, 6§1, 5, 8§3 της Υπ. Απόφ. Ύ2/2600/2001 ως ισχύει μετά την τροποπ. με την ΔΥΓ2/ΓΠ/38295/2007 Υπ. Απόφαση σε συνδ. με αρθρ. 17 αυτής και 281§ 1 και 94 ΠΚ.
Αντώνης Τσελέντης
Από την εφημερίδα Ταχυδρόμος

Υ.Γ. στη φωτογραφία, ο πρώην Δήμαρχος Βόλου κ. Κυριάκος Μήτρου

buzz it!

Related Posts with Thumbnails
 
Προσαρμοσμένη αναζήτηση
    follow me on Twitter

    Αξίζει να τα δείτε...

    Οι φίλοι μου στο Sync.gr

    ΜΑΓΝΗΤΗΣ Copyright © 2009 WoodMag is Designed by Ipietoon for Free Blogger Template