Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2009

Προς ψηφοφόρους επιστολής, ΑΑΤΟΝ το ανάγνωσμα

Πρόοσχωμεεεν

Απορώ και εξίσταμαι, σαν την παλιά διαθήκη ένα πράγμα δηλαδή..
"Και επέλεξεν λαός τους κυβερνούντας αυτόν. Και επέλεξεν εσφαλμένως, κυβερνήτας ανικάνους και διεφθαρμένους.
Και είδεν λαός ότι ουκ εστί καλόν.
Και εξεδίωκεν αυτούς.
Και επέλεξεν εκ νέου κυβερνούντας αυτόν, και επέλεξεν εσφαλμένως και πάλιν.
Και κατέκλυζεν ο λαός την επομένην των εκλογών τας οδούς δια τρακτερίων, και τας ατραπούς των πόλεων αυτού επλήροι μετά καρπών πορτοκαλέας, ανατρέπων τας μεστάς εξ αυτών καρότσας των ντάτσουν.
Και εξίστατο ο λαός καθ' εκάστην ημέραν διαδηλών, διότι ουκ είχεν άρτον να φάγει, ενώ δε οι ιερείς και οι κυβερνούντες αυτόν, επλούτιζον εις χρηματιστήρια και πωλώντες κρατικάς περιουσίας, κατακλέπτοντες αυτόν.
Και ο λαός αυτός, κουτός σφοδρά, επανέκλεγεν αυτούς, μη διδαχθείς εκ των παθημάτων αυτού.
Έπονται εις ολίγον νέαι εκλογαί, και ο λαός αυτός, θα κάμει το χρέος του επαναλαμβάνων τας πατάτας του παρελθόντος καιρού, διότι ανίκανος και ρακάς εστί, και εις τον μαζοχισμόν αυτού, ουκ έσται τέλος.
Αμήν, αμήν, λέγω ημίν Αδελφοί.
Ξυπνώμεν κακώς, τρώμεν μετά φόβου, πρόσχωμεν εις την κάλπην άλλην μίαν φοράν, την ψήφον υμών να ρίψωμεν, εις τον επόμενον καταλληλότερον, με την μεγαλύτερον ανικανότηταν.
Ουαί υμίν, αγράμματοι και φαρισαίοι. Ή θήκατε νούν εις την κεφαλήν ημών, η εναπομείνατε οι κόπανοι δια παντός, εις τον αιώναν του αιώνος, αμήν!
Από το Α! μπε μπα Blog! Το μπινελικοδρόμιο...

buzz it!

Related Posts with Thumbnails
 
Προσαρμοσμένη αναζήτηση
    follow me on Twitter

    Αξίζει να τα δείτε...

    Οι φίλοι μου στο Sync.gr

    ΜΑΓΝΗΤΗΣ Copyright © 2009 WoodMag is Designed by Ipietoon for Free Blogger Template